ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 4 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด
รายละเอียด :
      ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ทั้งหมด 21 เรื่อง มีเรื่องที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ ข้อ 2 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (มาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม) ข้อ 3 เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ข้อ 7 เรื่อง ขออนุมัติกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ตามแผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2564-2565) ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เทศบาลตำบลบันนังสตา จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ให้บุคลากรในหน่วยงาน ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด (ไฟล์ docx) ขนาดไฟล์ 145.89 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 15 กันยายน 2563