ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 Tel.0-7328-9563 Fax.0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 4 คน
 
            สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล

ประวัติความเป็นมา
     เทศบาลตำบลบันนังสตา มีฐานะเดิมเป็นสุขาภิบาล ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่มที่ 73 ตอนที่ 45 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลบันนังสตามาเป็นเทศบาลตำบลบันนังสตา พ.ศ.2542 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 และได้ย้ายที่ทำการจากที่ว่าการอำเภอมาเช่าอาคารเลขที่ 409/3 หมู่ที่ 2 เป็นที่ทำการเทศบาลชั่วคราว ปัจจุบันตั้งอยู่ริมถนนสุขยางค์ (ทางหลวงแผ่นดิน 410) ตรงข้ามโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร ฯ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
     มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตามลำดับดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล เป็นนายกเทศมนตรีลำดับที่ ดำรงตำแหน่งปี
1    นายรอเซะ มาฮะ นายกเทศมนตรีคนที่ 1    พ.ศ. 2542 - 2544
2    นายอำนาจ เพชรคง นายกเทศมนตรีคนที่ 2    พ.ศ. 2544 - 2545
3    นายวิวัฒน์ ดางีดิง นายกเทศมนตรีคนที่ 3    พ.ศ. 2545 - 2547
4    นายสาการียา ยะหริ่ง นายกเทศมนตรีคนที่ 4    พ.ศ. 2547 - 2548
5    นายสาการียา ยะหริ่ง นายกเทศมนตรีคนที่ 4    พ.ศ. 2548 - 2552
6    นายสาการียา ยะหริ่ง นายกเทศมนตรีคนที่ 4    พ.ศ. 2552 - 2553
7    นายอาบีดิง กาจะลากี นายกเทศมนตรีคนที่ 5    พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน


ลักษณะที่ตั้ง ขนาดและอาณาเขตการปกครอง
     เทศบาลตำบลบันนังสตา ตั้งอยู่ติดถนนสุขยางค์ (ทางหลวงแผ่นดิน 410) ห่างจากจังหวัดยะลา 39 กิโลเมตร อยู่ในหมู่ที่ 2 บางส่วนของอำเภอบันนังสตา มีเนื้อที่ประมาณ 1.5 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 937.50 ไร่) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำปัตตานีและลำธารตือแรล้อมรอบทั้ง 3 ด้าน ราษฎรตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่เป็นกลุ่ม สำหรับรายละเอียดอาณาเขตการปกครองของเทศบาลตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล 2495 กำหนดเขตไว้ดังนี้
     ทิศเหนือและทิศตะวันออก ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งตรงจุดที่อยู่ห่างจากฟากตะวันตกของทางไปอำเภอยะหาไปทางทิศตะวันออก 80 เมตร และอยู่ห่างจากฟากเหนือของถนนสายยะลา – เบตง ไปทางทิศเหนือ 400 เมตร
     จากหลักเขตที่ 1 เป็นขนานกับฟากเหนือของถนนยะลา – เบตง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงฝั่งใต้ของลำธารตือแร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 2
     จากหลักเขตที่ 2 เลียบทางฝั่งใต้ของคลองตือแรไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงฝั่งตะวันตกของลำธารตือแร ตรงที่บรรจบกับแม่น้ำปัตตานี ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 3
     ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามฝั่งเหนือของแม่น้ำปัตตานีไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะ 1,350 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 4
     ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ 1 โดยครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา ประมาณ 1.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 937.50 ไร่
       •  ทิศเหนือต จดลำธารตือแรและองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตาที่ละติจูดที่ 06 องศา 16 ลิปดา 188 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูดที่ 101 องศา 15 ลิปดา 776 ฟิลิปดาตะวันออก
       •  ทิศใต้ตั้งอจดแม่น้ำปัตตานีและองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะที่ละติจูดที่ 06 องศา 15 ลิปดา 908 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูดที่ 101 องศา 16 ลิปดา 318 ฟิลิปดาตะวันออก
       •  ทิศตะวันออกจดลำธารตือแรและองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตาละติจูดที่ 06 องศา 16 ลิปดา 059 ฟิลิปดาเหนือตะวันออก ลองจิจูดที่ 101 องศา 15 ลิปดา 550 ฟิลิปดาตะวันออก
       •  ทิศตะวันตกจดหลักเขตที่ 4 และองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตาละติจูดที่ 06 องศา 15 ลิปดา 762 ฟิลิปดาเหนือตะวันออก ลองจิจูดที่ 101 องศา 15 ลิปดา 626 ฟิลิปดาตะวันออก
ดูภาพขนาดใหญ่
รูปที่ 1 แผนที่แสดงอาณาเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา